Program:

09.10 – 09.25 Åpning av konferansen
Britt Elin Strand, Nestleder Regionalt brukerutvalg i Helse Midt -Norge
09.25 – 09. 40 Vil helsefellesskapene bidra til større bærekraft og bedre folkehelse?
v/ Statssekretær Anne Grethe Erlandsen
09.40 – 09.55 Om Helsedirektoratets arbeid med Helsefellesskap – v/Astrid Nylenna,
Programleder for Nasjonal helse- og sykehusplan, Helsedirektoratet
10.05 – 10.25 Hvilke pasienter er det vi snakker om, og hvilke tilbud har de behov for?
Styringsinformasjon – Helsedirektoratet v/ Prosjektleder
Beate Margrethe Huseby
10.25 – 10.45 Hva kan vi forvente oss av veileder for tjenestemodeller på tvers?
Helsedirektoratet v/ Prosjektleder Lasse Frantzen
10.45 – 11.05 Hvordan kan finansiering bidra til mer sammenhengende tjenester?
Helsedirektoratet v/ Prosjektleder Fredrik Hansen
11.05– 11.20 Oppsummering av 1. del v/ møteleder
12.00 – 13.15
Eksempel samarbeidsprosjekter nye tjenestemodeller:
Pasientsentrert helsetjenesteteam
v/ Monika Dalbakk, Universitetssykehuset i Tromsø
Samhandling primærhelsetjenesten og akuttmottaket
v/ Lars Erik Laugsand, ass. klinikksjef ved Akutten, Klinikk for akutt- og
mottaksmedisin, St. Olavs hospital
og Realf Ording Helgesen, kommuneoverlege i Malvik kommune
Samarbeid om forsterket akuttberedskap mellom Røyrvik kommune og
Helse Nord-Trøndelag HF
v/ Nina Devik, helsesjef Røyrvik kommune
Palliativ plan – et viktig samhandlingsverktøy v/ Tanja Alme
kreftkoordinator og leder prosjektgruppe innføring av palliativ plan i
Møre og Romsdal
13.25 – 13.45 Helseplattformen
Hvordan blir samhandling i Helseplattformen?
v/ Nina Kongshaug, medisinskfaglig ansvarlig, Helseplattformen AS
13.45 -14.05 Brukerperspektivet
Brukererfaringene med nye teknologiske løsninger
v/ Eilin Reinaas –medlem av Regionalt Brukerutvalg
14.15 – 14.45 Helse Møre og Romsdal HF – HMR Nær – det utadvendte sykehus
Digital samhandling mellom helsepersonell. Kriseløsning eller varig
endring? v/ Odd Arne Maridal IKT-sjef
Digitalt hjemmesykehus for premature og syke nyfødte
v/ Ann Iren Vartdal seksjonsleder og Odd Arne Maridal IKT-sjef
14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning av konferansen: Møteleder